آلومینای ایران

اطلاعات پایه

آلومینای ایران

  • مواد اولیه

اکسید آلومینیوم,گاما,آلفا و هیدروکسید آلومینیوم(هیدرات)

کارخانه آلومینوم ایران