آلومینای ایران

Iran

خراسان شمالی - جاجرم

کارخانه آلومینوم ایران

  • ۰۵۸ ۳۲۲۷۲۰۸۶
  • ۰۵۸ ۳۲۶۰۵۹۴۴

۰۵۸۳۲۲۷۳۱۹۰